Maria Kunigunde von Sachsen

Oude reglementen anno 1499

Zoals een aantal andere schutterijen in het vorstendom Thorn is Schutterij St. Sebastianus waarschijnlijk opgericht omstreeks het jaar 1499. Concreet bewijs hiervan of verloren gegaan of kwijt. Men mag dan ook aannemen dat de reglementen uit die tijd voor alle schutterijen in deze regio hetzelfde zijn geweest.

Het reglement dat  Schutterij St. Sebastianus bezit (slechts een zeer onduidelijke kopie), is vrijwel identiek aan dat van de andere schutterijen uit het Land van Thorn.

Onderstaand reglement is afkomstig van Schutterij St. Antonius uit Stramproy. (waarvoor dank) Het document van onze schutterij komt in grote lijnen overeen met de tekst die hieronder wordt gegeven.

Ook het schild dat door Maria Cunigunde van Sachsen aan St. Antonius heeft gegeven, is identiek aan dat van Schutterij St. Sebastianus.

Aangezien de tekst van dit reglement aardig is om te lezen, wil ik U deze niet onthouden. Hieronder vindt U de tekst zoals deze in het reglement te lezen is. Met hier en daar een uiteenzetting daar het in oud Nederlands geschreven is.

Nogmaals wil ik aanhalen dat dit reglement naar alle waarschijnlijkheid voor iedere schutterij in die tijd hetzelfde was. Helaas is dit niet 100% vast te stellen. Waar St. Anthonius staat, mag daarom St. Sebastianus gelezen worden.

Veel leesplezier, Webmaster St. Sebastianus Ell.

REGLEMENT VAN DE SCHUTTERIJ
Van Godts Genaden Wy Anna Salome des Keyserl. Graeffelyck = vry und
wereldlycken Stifts Thorn Gefurste Abdissinne und Vrouwe, Grondtvrouwe zu
Ubach und Nederoeteren geborene Graffin zu Manderscheidt Blanckenheym frey
Fraulein zu Junckerraedt Dhaun und Erp.
Alsoo de Deeckens en Schutten der alde Anthonij Schuttery in onzes Dorps
Stramproy eerbiedentlyck hebben laeten suppliceren van genaedelycken te
renoveeren der schotten Artyckel brieff opgericht Ao 1499 door onze Voor Vrouwe
de hoochweerdichste hochgeborne Vrouwe Eva von Isenborgh saler Mem:
welcke van woordt tot woordt Luyden als volght.

1.   An den ersten is geordonneert en geconsenteert met bewillinge onzer Ge-
nedichster Vrouwen Abdissen, oock met sampt der gemeyne schutten dat
wyen den voghel sal affschieten, denen is den schutten op den schiet daegh
schuldigh een aem biers.

2.   In 2e is geordonneert en verdraegen dat een yeder der voorgenoemde
schutten besonder sal hebben eenen boegh ofte busse met sijn toebehoor.

3.   Item als die schutten schieten op het Cleef ofte daer gaen, ende den
duyvel ofte andere oneerlycke vloecken noemde, die verbeurdt aen het
gansche geselschap een half aem biers en sal daerenboven eenen schoen
uytdoen ende dyen op het Cleef hangen Soo lange als eenen yederen der
Schutten daer naer geschoeten heeft.

4.   Item Eenen onverlaeten der sich in het geselschap niet en wilt laeten on-
defwijsen, denen sal men met den ganscher schutteryen ende geselschap
uytter schutteryen setten.

5.   Item als eenen wilt scyden (= scheiden) ofte den eenen den anderen tot
syn moeder liet gaen, ofte dergelycken, die verbeurdt den schutten een
aem bier ende daerenboven sal men den schuldighe int water draegen.

6.   Item is verdraegen en ingegaen dat wy en niet is in den omganck, gelyck
dennen verordineert is van het Eerw Capittel, dat den schutten sal ver-
beuren een half aem biers.

7.   Item is verdraeghen dat by als yen yemant van het geselschap stierff dat
men den schutten eerlyck met den Geselschap sal begraeven ende dat
anderen daechs naer den omganckdagh voor den selven in der Kercke ter|
offeren gaen.

8.   Item is verdraeghen of yemant in t geselschap ongehoorsaem weerde in
der betaelingen het waer aen wasch offte verbeurdt bier offte dan aen het
gelaagh die sal men met des heeren boede panden en dat sullen die
deekens altemael uytrichten met raedt der schuttery.

9.   Item by aldyen yemant eenen vreemden gast opbrenght daer de schutten
twist en ongenuchten door kryghen, soo sal men den selven schut soo
desen gast opbracht heeft aen de Schutten verbeuren een half aem biers
en den selven vremden sal men in t waeter draeghen.

10.   Item wyen den trommen end vendelen ongehoorsaem is den selve sal
verbeuren een half aem biers ende als noch in het waeter gedraegen worden.

11. Item dyen meer bier stort dan hy met eenen voet kan bedecken sal met
eenen voet in het waeter staen een kan biers uytdrincken.

12.   Item wyen bier tapt buyten den schutten tapper dennen sal men op den
bierboom setten en soo naer het waeter draeghen.

13.   Item is geordonneert en verdraegen dat insoverre de schuttery quaem te
vergaen, dat alsdan der selver Renten sullen horen tot der Broederschappen
van Sinte Anthonius end tot der selver profyt blyven alsoo lange als die
schutterye wederom opgericht wordt.

14.   Item dat een yeder die in der schutteryen compt sal gheven ses stuyvers.

15.   Item als eenen uyt der schutteryen souckt te scheyden dyen sal gheven
een pont wasch ten behoeven van Sint Anthonius beeldt.

16.   Item wanneer den schutten Tapper hem droncken drinckt, dus daernich dat
hy meer biers stort als hy met eenen voedt soude konnen bedecken soo
sal men hem naer het waeter draeghen.

17.   Item oft …… dat die Renten niet betaelt wierden met dach ende Sonnen
op Sinte Anthoniusdaegh, soo sullen die Deekens veroorsaeckt syn dat
veecken daeraff te doen ende hangen dat schutten Veecken daer voor en
sullen alsdan die gebruyckers die voor de Erven ofte Gemeinten quyt syn
ten eeuwighen daghe. Dit selvige is toegestaen met Advys van de Schepen
Alle welcke puncten ende Artyckelen dan von desen geapprobeert ende ge-
tandeert syn woorden van onze Voorvrouwe des hochweerdigste hochgeborne
Vrouwe van Brederode Saler Mem.* Soo fst dat wy op bede en begeerte der
Deeckens en gemeyne Schutten van Sint Anthonius voornoempt de selven met
desen Insgelycks Lauderen conformeren ende approberen tot meerdere vas-
ticheydt hebben wy deselve eygenhandich onderschreven ende met onsen
Graefelycken unterschreft bekreftigt binnen Thorn in onser Abbatiale Presentie
op den 9 Dach der Maent May in den Jare 1641

(werd aan beide gelijk gegeven, volgens opschrift)
(woorden  =  geworden)
Men heeft hier dus de Reglementen van 1641  overgenomen en weer laten
bekrachtigen.